livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
1881 KNVTO 1981 - Onderweg : Een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland
Relié / 232 pages / édition de 1981
langue(s) : néerlandais
éditeur : KNVTO
dimensions : 288 (h) x 225 (l) x 22 (ép) mm
poids : 1015 grammes
DISPONIBLE
très bon état
12,95 EUR
référence : 1018185
Tous les prix incluent la TVA
In de laatste honderd jaar is de verplaatsings-behoefte van mensen en goederen enorm toegenomen. Dit heeft vergaande gevolgen gehad voor de samenleving. Lag voordien de horizon voor de meeste mensen betrekkelijk dicht bij huis en verliep het dagelijks leven in een beperkte omgeving, dat veranderde toen de mens, dank zij revolutionaire technische ontwikkelingen de beschikking kreeg over nieuwe vervoermiddelen, waarmee sneller dan tot dan gebruikelijk afstanden konden worden overbrugd. Dat had tot gevolg dat de actieradius van velen steeds groter werd en mede hierdoor werd ook de economische bedrijvigheid groter. Men was niet langer gebonden aan afstanden die te voet of te paard konden worden afgelegd.

Er kwamen wegen, steeds meer wegen om het verplaatsen zo goed mogelijk te doen verlopen. Daarnaast ontwikkelden zich nieuwe vervoermiddelen en verschillende vervoersystemen. Mensen gingen op weg en waren onderweg.

Om aan de steeds groeiende mobiliteitsbehoefte te voldoen, werd het vervoer van mensen en goederen beter en strakker georganiseerd. Voor een vlotte afwikkeling van het vervoer ontstonden allerlei organisatievormen. Belangrijk was de totstandkoming en verdere ontwikkeling van vervoer ten algemenen nutte, het openbare en geregelde beroepsvervoer, waardoor men niet langer was aangewezen op een eigen vervoermiddel, maar gebruik kon maken van vervoermiddelen die op vaste tijden verbindingen onderhielden, waarvan men als men maar betalen wilde, gebruik kon maken. Het nut van dit soort vervoer is misschien nooit beter en beeldender beschreven dan door de oprichters van de Amsterdamsche Omnibus-Maat-schappij. ’s Winters met morsige wegen, ’s zomers met drukkende hitte en het gehele jaar door met slecht weer zal ze ons diensten bewijzen, waarvan wij de waarde eerst recht zullen schatten, indien eenmaal dit gemakkelijke en goedkoope middel van vervoer ons ten dienste staat’.

De aanleiding om dit boek te schrijven én te doen uitgeven, is het honderdjarige bestaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Trans-port-Ondernemingen K.N.V.T.O., die bij de ontwikkeling van de vervoersvoorzieningen in ons land zo’n belangrijke rol heeft vervuld.

Het doel van de K.N.V.T.O. is de ontwikkeling van het vervoerwezen te bevorderen en de belangen van de tot haar toegetreden transportondernemingen te behartigen. Gewoon lid van deze werkgeversorganisatie kan zijn elke in Nederland of in een staat, hiermee door een unie verbonden, gevestigde transportonderneming die van zodanige betekenis en geaardheid is dat zij voor het lidmaatschap in aanmerking komt.

Deze vereniging is de voortzetting van de op 21 maart 1881 opgerichte Nederlansche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen, N.V.L.T. In 1934 werd deze naam gewijzigd in Nederlansche Vereeniging voor Tramwegen en Autotransport-diensten N.V.T.A. Tijdens de Duitse bezetting werd de vereniging tot liquidatie gedwongen; in 1945 werd besloten de liquidatie weer ongedaan te maken, In verband met de ontwikkelingen van het wegverkeer wijzigde de vereniging haar karakter en werd in 1946 de naam veranderd in Nederland-sche Vereeniging van Transport-Ondernemingen N.V.T.O. In 1956 werd, bij het vijfenzeventigjarig bestaan, aan de vereniging het predikaat koninklijk verleend en sindsdien luidt de naam Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen K.N.V.T.O. Met daarbij dan nog de aantekening, dat er nu zelfs geen punten meer in de naam voorkomen: KNVTO.

Dit boek handelt in hoofdzaak over het vervoer van de vervoerbedrijven en over de vervoerbedrijven zelf, die georganiseerd zijn in N.V.L.T., N.V.T.A., N.V.T.O. en K.N.V.T.O.

De geschiedenis van de vereniging blijft in dit boek niet onvermeld, al wordt de volle nadruk gelegd op de ontwikkeling van de verschillende vervoersystemen; een stuk sociale en economische geschiedenis waarbij te weinig wordt stil gestaan omdat de voorzieningen die op dit gebied worden geboden nu als vanzelfsprekend en noodzakelijk worden ervaren. Wij mogen echter nooit vergeten dat door het openbare vervoersysteem Nederland in alle hoeken en gaten ontsloten en bereikbaar is geworden en dat hierdoor intensief verkeer tussen de mensen onderling pas goed mogelijk is geworden.

In dit boek gaat het niet in de eerste plaats om de op zichzelf belangrijke en interessante technische ontwikkelingen, waarover trouwens al heel wat is gepubliceerd. Hier wordt meer aandacht geschonken aan het maatschappelijk nut; en daarbij vervullen mensen, ondernemingen en organisaties de hoofdrol.

Omdat de oorspronkelijke N.V.L.T. zuiver een vereniging was van tramwegondernemingen en dit ook lang is gebleven en pas later aandacht werd [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: