livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De provincie vroeger en nu: Limburg
par Collectif
Broché / 96 pages / édition de 1976
langue(s) : néerlandais
dimensions : 275 (h) x 215 (l) x 10 (ép) mm
poids : 460 grammes
DISPONIBLE
très bon état
7,95 EUR
référence : 1010464
Tous les prix incluent la TVA
In de Belgische handboeken van nationale geschiedenis en a fortiori in de schoolboeken, wordt het verleden van de provincie Limburg verwaarloosd. In die Vaderlandse Geschiedenissen wordt in de regel te veel gedacht aan de historie van de in vele opzichten belangrijke delen van het land, nl. Vlaanderen en Brabant met als gevolg dat aan de bestudering van de geschiedenis van de gewesten buiten die kernen ernstig tekort gedaan wordt. Wat Limburg aangaat, heeft dat systeem tot gevolg gehad dat het land van Haspengouw en de Kempen uit de gezichtskring van vele historici zijn geraakt. In de handboeken en zelfs in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden komt Limburg slechts sporadisch voor. Dit stilzwijgen zou ten dele te wijten zijn aan het gebrek aan bronnenpublikaties over de Limburgse geschiedenis, die de Limburgers zelf hadden moeten leveren. Nu die publikaties er niet waren, ging de historicus de Limburgse problemen uit de weg. Het zou evenwel normaal geweest zijn indien in het verleden de bronnenpublikatie betreffende de Limburgse geschiedenis als een onderdeel van de bronnenpublikatie betreffende de Belgische historie beschouwd en behandeld zou zijn, dus als een taak van de gezamenlijke Belgische historici. Maar dat is niet gebeurd. Door de activiteit van de Limburgse regionale geschiedschrijving begint hierin echter verandering te komen.

Recente studies over het graafschap Loon van J. Lyna en J. Baerten en over de beide Limburgen van W. Jappe Alberts tonen dit aan.

Het is de bedoeling in deze bijdrage een beknopt historisch overzicht te geven van het gebied dat in de Middeleeuwen grotendeels tot het graafschap Loon behoorde, in de 14de eeuw bij het prinsbisdom Luik werd ingelijfd, in de periode 1795-1839 samen met Nederlands Limburg een staatkundige eenheid vormde achtereenvolgens onder Frans, Hollands en Belgisch bewind. Tevens zal gewezen worden op het sterke streekgevoel en het stambewustzijn die in de loop der tijden steeds sluimerden en op sommige kritieke ogenblikken duidelijk tot uiting kwamen.

DE NAAM DER PROVINCIE

De naam Limburg, die aan het grondgebied van de huidige provincie gegeven is, dateert pas van 1815. Terwijl de namen van de meeste andere provincies teruggaan naar de benamingen van de vroegere vorstendommen (Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Namen) werd bij de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, in 1815, de naam van het oude graafschap Loon over het hoofd gezien. Toen, tijdens de besprekingen over de verdeling van het nieuwe koninkrijk, de grondwetcommissie op 18 mei 1815 begon te beraadslagen over de namen der zuidelijke provincies, werd voor het Maasland de naam "provincie Maastricht" voorgesteld, maar één lid zag liever de naam Opper-Gelderland. Willem I voorzag het ontwerp van grondwet van kanttekeningen en bij art. 1, dat de namen en de volgorde der provincies bepaalde, noteerde hij: Rangschikking staat mij niet aan. De naam Limburg is verloren. De Vorst wilde blijkbaar het herstel - tenminste wat de naamgeving betreft - van de 17 provincies van Karel V en voelde om die reden het gemis van de naam Limburg. Zijn wens gold als een bevel. Zo is het te verklaren dat, tegen veler verwachtingen, in art. 1 van de grondwet van 24 augustus 1815 de naam provincie Limburg grondwettelijk werd vastgelegd. De nieuwe naam heeft het goed gedaan en heeft meer dan in andere provincies een eigen Limburg-bewustzijn meegebracht, alhoewel de naamgeving van 1815 een fundamentele historische misvatting blijft. Op historisch gebied immers heeft de provincie territoriaal noch institutioneel ook maar iets te maken gehad met het oude hertogdom Limburg, gelegen aan de Vesder. Dat hertogdom lag geheel buiten het omschreven gebied en geen enkel stukje grond ervan behoorde tot de tegenwoordige Nederlandse provincie Limburg noch tot de Belgische van die naam. Een voorstel van de historicus C. de Borman om de naam Limburg te vervangen door Loon, werd in 1862 door de gouverneur verworpen als zijnde in strijd met art. 1 van de Belgische grondwet.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: